Znamy zwyci?zc? V edycji Mistrzostw Kadry BHP

12.07.2019
Znamy zwyci?zc? V edycji Mistrzostw Kadry BHP

W pierwszym etapie tegorocznej edycji wzi??a udzia? rekordowa liczba prawie 1000 uczestników. Do fina?u przesz?o 50 osób. Mistrzem Kadry BHP 2019 zosta? Janusz Dorochowicz, specjalista ds. bhp z Warszawy. Drugie miejsce zaj??a Wioleta Witosz, a na trzecim uplasowa?a si? Roksana Opasiak. Wr?czenie nagród odby?o si? w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym.?Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w?Pracy, fundatorem jednej z g?ównych nagród w konkursie jest firma MOVIDA.

Zakończy?a si? ju? pi?ta edycja ogólnopolskich Mistrzostw Kadry BHP. 960 osób po?wi?ci?o ??cznie ponad 140 godzin na udzielenie odpowiedzi na pytania konkursowe. Najlepsi z nich stan?li do walki o zaszczytny tytu? Mistrza Kadry BHP oraz warto?ciowe nagrody. W konkursie udzia? wzi?li managerowie, do?wiadczeni praktycy, specjali?ci z ró?nych firm i bran?, a tak?e przedstawiciele ?rodowiska akademickiego oraz studenci. W?ród?uczestników znale?li si? równie? zainteresowani tematyk? bezpieczeństwa i higieny pracy niezwi?zani zawodowo ze s?u?b? bhp.?

– To ju? pi?ta edycja konkursu. Poziom wiedzy i znajomo?ci zagadnień bhp w tym roku by? wysoki. W pierwszym etapie dwie osoby uzyska?y maksymaln? liczb? punktów. W I cz??ci drugiego etapu 6 uczestników zdoby?o ponad 10 punktów na 20, co uwa?am za bardzo dobry wynik wzi?wszy pod uwag?, ?e za b??dn? odpowied? przyznawane by?y punkty ujemne. Komisja Konkursowa docenia równie? prac? uczestników nad odpowiedziami na 5 pytań problemowych. Pytania tworzymy tak, aby uczestnik mia? okazj? si? wykaza? wiedz? i praktycznym podej?ciem. I to w?a?nie odpowiedzi na pytania otwarte decyduj? o ostatecznym wyniku – mówi Marek Maszewski, dyrektor Dzia?u Nadzoru SEKA S.A., przewodnicz?cy Komisji Konkursowej Mistrzostw Kadry BHP.

Mistrzostwa Kadry BHP sk?ada?y si? z dwóch etapów. W pierwszym uczestnicy rozwi?zywali test wiedzy z?o?ony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Pi??dziesi?t osób, które uzyska?y najwy?sz? liczb? punktów musia?o zmierzy? si? tak?e z kolejnym testem, sk?adaj?cym si? zarówno z pytań zamkni?tych, jak?i?otwartych.

Na wyniki drugiego etapu sk?ada?y si? punkty otrzymane za udzielenie poprawnych odpowiedzi w te?cie wiedzy (maksymalnie 20 punktów) oraz ocena przyznana przez Komisj??Konkursow? za opracowanie odpowiedzi na pytania otwarte o wy?szym stopniu trudno?ci (maksymalnie 25 punktów). Jury weryfikowa?o najlepszy dobór narz?dzi oraz?ocenia?o umiej?tno?? skorzystania z posiadanej wiedzy w praktyce.

Nad poprawno?ci? merytoryczn? Mistrzostw Kadry BHP czuwa?a Komisja Konkursowa z?o?ona z?przedstawicieli Koalicji Bezpieczni w Pracy i Patronów Merytorycznych konkursu, do których nale??: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Urz?d Dozoru Technicznego, Szko?a G?ówna S?u?by Po?arniczej w Warszawie, Zak?ad Ubezpieczeń Spo?ecznych oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników S?u?by BHP. Partnerem Mistrzostw jest firma MOVIDA. Patronat nad konkursem obj??a Państwowa Inspekcja Pracy.

Wr?czenie nagród odby?o si? w siedzibie CIOP-PIB 4 lipca 2019r. Dzi?ki uprzejmo?ci Instytutu, uczestnicy wydarzenia mieli okazj? bli?szego poznania dzia?alno?ci CIOP-PIB, a tak?e zwiedzenia nowoczesnych laboratoriów do badania zagro?eń w pracy i szeroko rozumianej tematyki bhp. ?Laureaci, oprócz dyplomów, otrzymali atrakcyjne nagrody, takie jak MacBook, kamera GoPro, zegarek Fitbit, bony szkoleniowe SEKA S.A., voucher na Konferencj? nt. BHP Movidy, voucher na dowolne szkolenie w Polsce lub za granic? od firmy TenCate Protective Fabrics oraz inne upominki. Organizatorem konkursu jest Koalicja Bezpieczni w Pracy, w?sk?ad której wchodz? firmy CWS Polska, PW Krystian, Lafarge w Polsce, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., Grupa Inter Cars oraz DHL Supply Chain i Parcel.

Nasi partnerzy:

优优彩票 恩平市| 乐都县| 定结县| 侯马市| 安丘市| 金寨县| 钦州市| 古交市| 绩溪县| 湘潭县| 岐山县| 青州市| 达孜县| 罗山县| 包头市| 红桥区| 文山县| 德庆县| 兰溪市| 高州市| 桃江县| 渝北区| 肥东县| 辛集市| 全州县| 陈巴尔虎旗| 泸西县| 内丘县| 白银市| 山东省| 庆城县| 繁峙县| 永春县| 奉贤区| 株洲市| 荔浦县| 海兴县| 东城区| 成武县| 南涧| 沂南县|