WAREHOUSE EXCELLENCE 4.0

Kategoria: 
Logistyka - Dystrybucja - Magazyn
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do?udzia?u w?masterclass ?WAREHOUSE EXCELLENCE 4.0 -?automatyka i robotyka magazynowa w praktyce”, które odb?dzie si? w?dniach 28-29-30 stycznia 2020 roku.

Tematem przewodnim spotkania b?dzie automatyzacja i robotyzacja w magazynie i centrum dystrybucyjnym – rozwi?zania techniczne, wyzwania, planowanie inwestycji, analiza wdro?eń i op?acalno?ci, a tak?e trendy i innowacje w optymalizacji tych nowoczesnych rozwi?zań i procesów.

Automatyzacja to przysz?o?? trudnych procesów logistycznych takich jak kompletacja, magazynowanie, obs?uga jednostek ?adunkowych. Inteligentny magazyn to wyzwanie, ale te? nieuchronno?? w obecnych realiach rynkowych. Dla niektórych z Państwa proces ten ju? trwa, dla innych to dopiero pocz?tek drogi. Mimo niekwestionowanych zalet?automatyzacji, warto przewidzie? i rozwa?y? mo?liwe ryzyka i trudno?ci.

Zaprezentujemy wiele praktycznych wdro?eń z zakresu automatyzacji, jak równie? przedyskutujemy wyzwania w zarz?dzaniu zespo?em w dobie rewolucji 4.0.

Wdro?one z sukcesem bardzo nowoczesne rozwi?zania automatyzacyjne poka?emy Państwu na ?ywo podczas wizyty w Centrum Dystrybucyjnym Wola Krzysztoporska - Kaufland Polska Markety.

Wymianie do?wiadczeń i nawi?zywaniu wielu nowych biznesowych kontaktów sprzyja? b?d? dodatkowo wspólne wieczory z grami integracyjnymi.?Zach?cam do zarezerwowania terminu w kalendarzu.

W sprawach merytorycznych zapraszam do kontaktu: 22?402 64 66 lub adresem poczty elektronicznej kdutkalska[at]www.pdpzjmt.tw.

?

?

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

?
Kluczowe tematy 
 • Automatyzacja i robotyzacja: ROZWI?ZANIA TECHNICZNE, INTEGRACJA SYSTEMOWA
 • ANALIZA WDRO?ENIA, KORZY?CI I KOSZTóW automatyzacji
 • PROJEKTOWANIE automatycznego magazynu – przebieg, wdro?enie, WSPó?PRACA Z DOSTAWCAMI, NIEOCZYWISTE PROBLEMY
 • OPTYMALIZACJA PROCESóW magazynowych poprzez wdra?anie NOWYCH TECHNOLOGII
 • OPERACYJNA INTEGRACJA I EKSPLOATACJA INSTALACJI AUTOMATYCZNYCH w funkcjonuj?cym magazynie
 • MAINTENANCE AUTOMATYKI MAGAZYNOWEJ – wsparcie IT / SAP FM / MOBINS
 • Automatyzacja MAGAZYNU MRO?NICZEGO - SZANSE I WYZWANIA
 • WP?YW ROBOTYZACJI NA WYDAJNO?? i wspó?prac? dzia?u produkcji z cz??ci? magazynow?
 • Automatyzacja na STYKU MAGAZYNU Z TRANSPORTEM
 • MAGAZYN 4.0 a budowanie i podtrzymanie KULTURY ORGANIZACYJNEJ/ zaanga?owania pracowników
 • INNOWACYJNE inwestycje magazynowe
 • AUTOMATYZACJA PROCESóW LOGISTYCZNYCH – SZANSA CZY RYZYKO – DYSKUSJA

?

Atuty spotkania 
 • MASTERCLASS - eksperci dla?ekspertów
 • INTELIGENTNA OBS?UGA?MAGAZYNU - NOWOCZESNE?i efektywne rozwi?zania
 • liczne STUDIA PRZYPADKóW
 • PRAKTYCZNY WYMIAR?prezentowanej wiedzy
 • INSPIRUJ?CE i owocne dyskusje?w gronie ekspertów-praktyków
 • biznesowo-integracyjne?WIECZORY NETWORKINGOWE
Profil uczestników 

Spotkanie dedykowane jest:

 • Dyrektorom i Kierownikom Magazynów
 • Dyrektorom i Kierownikom Centrów Dystrybucyjnych i Logistycznych
 • Dyrektorom i Kierownikom ds. Logistyki Magazynowej
 • Dyrektorom i Kierownikom Logistyki Wewn?trzzak?adowej
 • Dyrektorom Operacyjnym
 • Dyrektorom ds. Inwestycji
 • Kierownikom Zespo?ów Magazynów
 • Regional Warehouse Managerom
 • Automatykom/ G?ównym Automatykom
 • Kierownikom Dzia?ów Projektowych
 • osobom odpowiedzialnym za zarz?dzanie ?ańcuchem dostaw i optymalizacj? procesów
Prelegenci 
Marek Bajor
Logistics Development and Controlling Manager, JYSK Sp. z o.o.
Marek jest Logistics Development and Controlling Managerem w firmie JYSK. Posiada ponad 15-letnie do?wiadczenie w szeroko poj?tym ?ańcuchu dostaw (planowanie produkcji, logistyka wewn?trzna, transport, magazyny, wdra?anie systemów IT, transfer produkcji mi?dzy zak?adami) oraz projektach optymalizacyjnych logistyki i produkcji. Jako kierownik zarz?dzaj?cy ponad 40-osobowym zespo?em zmniejszy? kapita? zaanga?owany w zapas dla jednej z firm o ponad 2.000.000 Eur (30%), wdra?aj?c ró?ne projekty optymalizacyjne. Jego wszechstronno?? mogli?my obserwowa? równie?, gdy podj?? rol? Interim Managera zmiany lakierni dla SRG Global, czy gdy obni?y? do oczekiwanego cycle time linii produkuj?cej przewody paliwowe dla nowego projektu BMW, poprzez balansowanie linii. Godny uwagi jest te? projekt dla Volkswagen Wrze?nia, który obejmowa? logistyk? dostaw od g?ównego dostawcy oraz re-organizacj? strefy roz?adunku i przyj?cia. Obecnie podj?? wyzwanie m.in. usprawniania logistyki w Centrum Dystrybucji JYSK.
Micha? Foltyn
Kierownik ds. Techniki Automatyki, CD Wola Krzysztoporska
W firmie Kaufland Polska od pocz?tku pierwszej automatycznej instalacji, czyli od 2010 roku jako Technik Automatyk. Obecnie prze?o?ony grupy 21 techników sprawuj?cych opiek? nad trzema instalacjami automatycznymi, w jakie wyposa?one jest Centrum Dystrybucyjne w Woli Krzysztoporskiej. W pracy ceni? zaanga?owanie i rozumienie szeroko poj?tej techniki, co przek?ada si? na sprawn? obs?ug? instalacji. Do?wiadczenie zdobywane podczas pracy z instalacjami, a tak?e przyj?ty model dzia?ania prewencyjnego, przek?ada si? na ograniczenie awarii do minimum – ma to odzwierciedlenie w efektywnym wykorzystaniu automatów w Logistyce.
Micha? Kalinowski
Ekspert w zakresie transformacji kultury organizacyjnej, LeanPassion
Jest Absolwentem MBA ICAN Institute, Zarz?dzania Projektami w Kelly School of Business Indiana State University, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Statystyki i Matematyki na Uniwersytecie Poznańskim. Posiada szereg certyfikatów w tym Six Sigma Black Belt i Master Black Belt. Pracowa? dla klientów z ró?nych bran?, w tym dla IKEA, gdzie certyfikowa? i dostosowywa? partnerów biznesowych firmy do wspó?pracy z IKEA m.in. w obszarach dostosowania do wewn?trznych procesów i procedur, w tym przygotowania do audytu, czy dostosowania wewn?trznych procesów do nowego standardu IKEA (mapowanie strumieni, control plany dla procesów produkcyjnych, zakupowych i wysy?kowych, FMEA, wprowadzenie systemu full traceability). Prowadzi? transformacj? i implementowa? kultur? Lean w ?rodowisku automotive oraz w bran?y elektronicznej - Jabil Circuit (2011 -2013), Decora S.A (2008 -2011) i Kimball Electronics (2007 – 2008), LG Electronics (2004-2008).
Andrzej Kierszka
In?ynier Projektów i UR, Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. Fabryka Produkcji Pizzy Mro?onej w ?ebczu.
Absolwent Wydzia?u Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni na interdyscyplinarnej specjalno?ci In?ynieria Eksploatacji Instalacji Przemys?owych, od 11 lat zwi?zany z jedn? firm?. Od pierwszych miesi?cy pracy wrzucony na g??bokie wody pracy projektowej, w latach 2008 – 2009 in?ynier wspomagaj?cy oddelegowany do uruchomienia i utrzymania ruchu w pierwszym w Polsce mro?niczym automatycznym magazynie wysokiego sk?adowania o pojemno?ci oko?o 5000 euro palet. W latach 2009 – 2012 zaanga?owany w przeniesienie i uruchomienie linii produkcyjnej z Niemiec do Polski oraz pó?niejsze zmodyfikowanie jej pod k?tem mo?liwo?ci produkcji nowych produktów. Od roku 2014 do 2018 zaanga?owany w kompleksow? rozbudow? i modernizacj? fabryki polegaj?c? na budowie: nowej hali produkcyjnej wraz z instalacj? nowej wysoko wydajnej linii produkcyjnej, nowego, mro?niczego, automatycznego magazynu wysokiego sk?adowania, gruntownej rozbudowie instalacji ch?odniczej o 150% wraz z budow? od podstaw instalacji odzysku ciep?a z instalacji ch?odniczej. Zakres odpowiedzialno?ci w najwa?niejszych obszarach projektu: Kierownik Projektu Rozbudowy Instalacji Ch?odniczej z odzyskiem ciep?a, zakup wybranych maszyn w obszarze pakowni, wspomaganie budowy magazynu wysokiego sk?adowania. W fabryce odpowiedzialny równie? za prowadzenie d?wigowych urz?dzeń podlegaj?cych nadzorowi UDT na terenie zak?adu. Utrzymanie ruchu i modernizacje na instalacjach wspomagaj?cych proces produkcyjny: HVAC, instalacja wodoci?gowa i gazowa. Od kilku miesi?cy Audytor 5S w zak?adzie.
Tomasz Kuchta
Dyrektor Pionu Operacyjnego, CD Wola Krzysztoporska
Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Hochschule Bremen. Od 2006 roku zwi?zany z firm? Kaufland Polska Markety. Wiedz? specjalistyczn? wykorzystuje nie tylko w zarz?dzaniu prac? podleg?ych mu dzia?ów, lecz równie? poprzez aktywne uczestnictwo w mi?dzynarodowych projektach firmy. Jako szef mi?dzynarodowego projektu planowania i rozliczania transportu odpowiada? za jego implementacj? w obr?bie mi?dzynarodowej struktury firmy. Od pocz?tku swojej pracy w firmie Kaufland Polska Markety wspó?organizowa? i uczestniczy? w przeprowadzaniu przetargów na krajowe us?ugi transportowe. Od kilku lat nale?y do mi?dzynarodowego zespo?u audytuj?cego procesy logistyczne we wszystkich centrach dystrybucyjnych. W CD Wola Krzysztoporska odpowiada za Pion Operacyjny.
Andrzej Lada-Kubala
Dyrektor Zarz?dzania ?ańcuchem Dostaw, Cz?onek Zarz?du, WóJCIK Fabryka Mebli Sp. z o.o.
Zwi?zany z szeroko poj?t? logistyk? od ponad 20 lat, obecnie Cz?onek Zarz?du Meble Wójcik Sp. z o.o. Podczas swojej drogi zawodowej pracowa? zarówno w firmach logistycznych jak: Maersk Logistics na stanowisku Country WND Manager, Rhenus Centract Logistics pe?ni?c funkcje: Dyrektora Transportu, a nast?pnie Dyrektora Logistyki Kontraktowej, firmach dystrybucyjnych jak: Carrefour Polska odpowiadaj?c za magazyn centralny, Geant Polska, w której uruchamia? magazyn centralny. Ostatnie 6 lat zwi?zany z obszarem produkcji pe?ni?c funkcje Dyrektora Logistyki w Forte S.A. a nast?pnie Dyrektora Zarz?dzania ?ańcuchem Dostaw w Meble Wójcik Sp. z o.o. Na zlecenie klientów prowadzi? ró?nego rodzaju projekty obejmuj?ce zagadnienia zwi?zane z optymalizacj? procesów magazynowych i dystrybucyjnych. Zdobyte w ten sposób do?wiadczenia w bran?ach: FMCG, farmaceutycznej, bia?ego AGD, elektro oraz obszarach zarz?dzania magazynem, transportem, planowania produkcji, zarz?dzania zakupami i obs?ug? klienta pozwalaj? zrozumie? potrzeby i oczekiwania ka?dej ze stron wyst?puj?cej w ?ańcuchu dostaw.
Marek ?ab?da
Cz?onek Zarz?du, Dyrektor ds. Technicznych, PROMAG S.A.
Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarz?dzania kierunku Zarz?dzanie i In?ynieria Produkcji oraz studiów podyplomowych z zakresu Zarz?dzania Jako?ci?, a tak?e podyplomowych Studiów Mened?erskich na Wy?szej Szkole Bankowej w Poznaniu. Dyrektor ds. Technicznych i Cz?onek Zarz?du w firmie PROMAG S.A. Aktywny cz?onek Stowarzyszenia In?ynierów i Techników Mechaników Polskich Oddzia? w Poznaniu. Anga?uje si? w kszta?cenie przysz?ych kadr m.in. poprzez prowadzenie wyk?adów z zakresu intralogistyki dla studentów uczelni wy?szych.
?ukasz Musialski
Starszy Doradca Logistyczny/Dyrektor Dzia?u Doradztwa Logistycznego w HUB Logistics Sp. z o.o.
Absolwent Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie. Od prawie 18 lat realizuje i nadzoruje projekty logistyczne oraz doradcze z zakresu logistyki. Specjalizuje si? w logistyce magazynowej (optymalizacja procesów, projektowanie magazynów, rozwi?zania informatyczne) oraz sieciach dystrybucji (lokalizacja magazynów, przep?ywy) i systemach IT dla logistyki. Pracowa? w projektach analitycznych, doradczych, informatycznych dla takich przedsi?biorstw jak: Aluplast, Aluprof, Bakoma, Bongrain, Bruno Tassi, DHL, Diageo, Kulczyk Tradex, Merlin.pl, POLOmarket, SCA Packaging, Variant, Vision Express, ?abka Polska, AIC Gdynia, Dobrowolscy, Grupa ?ywiec, Philips, Marketing Investment Group, Pfeifer and Langen, Iglotex i wiele innych. Ekspert merytoryczny Panelu Polskich Mened?erów Logistyki – cyklicznego projektu badań rynku, umo?liwiaj?cego wymian? do?wiadczeń mened?erom logistyki w polskich firmach. Autor wielu artyku?ów w czasopismach logistycznych. Prelegent oraz moderator licznych konferencji zwi?zanych z tematyk? logistyczn?, m.in. Modern Warehouse, LogDays, Tour De Magasins, Movida: Magazyn Optymalny, GigaCon: IT w logistyce, Puls Biznesu: Inteligentne Strategie Optymalizacji Kosztów Logistyki.
Krzysztof Niciejewski
Senior Manager Logistyki Centralnej, LEROY MERLIN Polska Sp. z o.o.
Senior menad?er logistyki centralnej w Leroy Merlin Polska. Odpowiada za Dystrybucj? Centraln? LM w Polsce oraz za projekty logistyczne zwi?zane z rozwojem ?ańcucha Dostaw w aspekcie przep?ywów towarów z magazynów centralnych do sklepów i do klientów. Logistyk od kilkunastu lat, zdobywa? do?wiadczenie w sektorze FMCG odpowiadaj?c za wspó?prac? z dostawcami , projekty logistyczne oraz zarz?dzanie zapasami. Absolwent Wy?szej Szko?y Ekonomii i Administracji oraz Wy?szej Szko?y Bankowej.
Tomasz Paj?k
Kierownik Magazynów, ABB Industrial Solutions Sp. z o.o.
Absolwent Politechniki ?ódzkiej (ATH) na wydziale Budowy Maszyn, 20 lat do?wiadczenia w bran?y przemys?owej na stanowisku Kierownika Produkcji, Monta?u, Magazynów.
Mateusz Staniszewski
Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego Wola Krzysztoporska
Absolwent Politechniki Wroc?awskiej. W firmie Kaufland Polska od pocz?tku dzia?alno?ci, czyli od 2001 roku. Prowadzone dzi? Centrum Dystrybucyjne w Woli Krzysztoporskiej budowa? od podstaw jako szef projektu. Od 13 lat wspó?tworzy oraz dba o zespó?, wyniki i rozwój jednego z najwi?kszych pe?noasortymentowych centrów dystrybucyjnych w kraju. W pracy ka?dy chcia?by robi? to, co sprawia mu rado?? i daje zadowolenie. Nale?? do tych szcz??liwców i ten model wspó?pracy promuj?. Szczero??, zaufanie oraz pozytywne usposobienie, które mnie cechuj? to podstawy dobrej atmosfery w pracy, przek?adaj?ce si? na otwarto??, zaanga?owanie, kreatywno?? i dobre wyniki. A o to przecie? chodzi.
Piotr Susz
W?a?ciciel, G?ówny Konsultant, Logistyczne.Info/ Dyrektor Logistyki, EUROTERM TGS Sp. z o.o.
Mgr. in?. logistyki, absolwent studiów Executive MBA na Politechnice Wroc?awskiej, kierownik oraz cz?onek zespo?ów interdyscyplinarnych odpowiedzialnych za optymalizacje w centrum logistycznym [m.in. rozbudowa centrum, zmiany w procesach, zmiany w systemach, autorski system oceny kwalifikacji oraz rozwoju pracowników]. Autor oraz wspó?autor wielu rozwi?zań? wdro?onych i stosowanych w Centrach Logistycznych, autor artyku?ów do czasopism bran?owych (logistyka), prelegent na konferencjach logistycznych. Przez 10 lat zwi?zany by? z Centrum Logistycznym TIM S.A., a od momentu powstania spó?ki (lipiec 2016 r.) z 3LP S.A. Od wrze?nia 2016 Menad?er Operacyjny projektów Logistycznych – odpowiedzialny za analizy biznesowe i operacyjne przy wdro?eniach nowych klientów, audyt oraz konsulting logistyczny. W?a?ciciel firmy oferuj?cej us?ugi konsultingu i doradztwa logistycznego www.logistyczne.info. W 2019 roku, zrealizowane projekty min. dla: KLER SA, Heban Sp. z o.o., Matex Sp. z.o.o., Spiroflex Sp. z o.o., Peco Poland Sp. z o.o. Aktualnie Dyrektor Logistyki w EUROTERM TGS Sp. z o.o. jako interim manager, odpowiedzialny za: reorganizacje logistyki w Centrum Logistycznym, ustalenie i wdro?enie lokalnych i strategicznych KPI’s, planowanie logistyki klienta wewn?trznego i zewn?trznego, prowadzenie operacyjne projektów logistycznych realizowanych przez EUROTERM, walidacje? i opis procesów i procedur w Centrum logistycznym EUROTERM, bud?etowanie.
Karolina Tokarz
Prezes Zarz?du, Dyrektor Naczelny, PROMAG S.A.
Absolwentka Politechniki Poznańskiej i Studium Mened?erskiego w Wy?szej Szkole Biznesu w Poznaniu. Od pocz?tku swojej kariery zawodowej zwi?zana z marketingiem i sprzeda??. Obecnie Prezes Zarz?du i Dyrektor Naczelny w firmie PROMAG S.A. Pomys?odawczyni jedynej tego typu ekspozycji w Polsce pod nazw? MAGAZYN PRZYSZ?O?CI, po?wi?conej tematyce LOGISTYKI 4.0. Jest wieloletnim ekspertem Wielkopolskiej Nagrody Jako?ci, cz?onkiem Rady Naukowej ILiM oraz Rady Biznesu WBMiZ Politechniki Poznańskiej. Zwolenniczka pracy u podstaw, aktywnie uczestnicz?ca w krzewieniu wiedzy na temat nowych technologii w intralogistyce. Wielokrotnie nagradzana za swoj? dzia?alno?? zawodow? i spo?eczn? min. przez Prezydenta RP, Wojewod? Wielkopolskiego, SIMP, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz statuetk? ?Przyjaciel Sukcesu” dla najlepszych mened?erów w kraju.
Piotr Zastocki
Kierownik Dzia?u Przep?ywu Towaru, CD Wola Krzysztoporska
Zatrudniony w firmie Kaufland Polska w 2006 roku na stanowisku magazyniera. Od podstaw poznawa? logistyk? firmy, awansuj?c kolejno na stanowiska Szefa Zespo?u i Kierownika Zmiany. Od 2014 roku prowadzi dzia? Kontroli Przep?ywu Towaru, tzw. ?Centralk?” – 36 osobowy zespó? odpowiedzialny za koordynacj? i nadzór nad wszystkimi realizowanymi w magazynie procesami produkcyjnymi. Diabe? tkwi w szczegó?ach, wi?c na co dzień koncentruj? si? na kszta?towaniu w?a?ciwej komunikacji – precyzyjnej, nieprze?adowanej, skutecznej. Optymalnie wspieraj?cej decyzje dzia?ów produkcyjnych. Konstruktywny feedback i konsekwentne dociekanie ?ród?a trudno?ci to czynniki pozwalaj?ce z ka?dego, cho?by najbardziej rutynowego dnia pracy, wyci?gn?? nauk? i poprawi? wyniki w przysz?o?ci.
Marek ?bikiewicz
Dyrektor Dzia?u Technicznego, CD Wola Krzysztoporska
Absolwent Wydzia?u Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wroc?awskiej. W bran?y szeroko poj?tej automatyki przemys?owej od ponad 20 lat (m.in. Satchwell Control Systems, Invensys Building Systems, Distech Controls). W Centrum Dystrybucyjnym Kaufland w Woli Krzysztoporskiej od 9 lat. Aktualnie odpowiedzialny za cztery obszary w Dziale Technicznym: Technika Magazynowa (instalacje magazynowe), Warsztat Wózków Wid?owych (flota ok. 2400 wózków), Instalacje Automatyczne (HRL, AKL, PPA oraz TiKo - aktualnie w trakcie budowy) oraz Utrzymanie Czysto?ci na terenie CD.
Partnerzy 

Partner?Merytoryczny:

Centrum Dystrybucyjne Wola Krzysztoporska Kaufland Polska Markety

Centrum Dystrybucyjne firmy Kaufland to jedno z najwi?kszych pe?noasortymentowych centrów dystrybucyjnych w kraju, a tak?e jeden z najnowocze?niejszych w Polsce magazynów, w tym zautomatyzowanego magazynu drobnicowego.

Magazyn w Woli Krzysztoporskiej to jedno z trzech centrów dystrybucyjnych sieci Kaufland w Polsce.

Centrum Dystrybucyjne Wola Krzysztoporska to szyte na miar?:

Automatyczny magazyn wysokiego sk?adowania/HRL, obs?uguj?cy towar szybkorotuj?cy

 • Powierzchnia 7,2 tys.m.kw.
 • Wysoko?? 36 m
 • Liczba palet: ponad 41 tys.

Automatyczny magazyn drobnicowy/AKL, obs?uguj?cy towar ?rednio- i wolnorotuj?cy

 • Powierzchnia 9200 mkw.?
 • Wysoko?? 26 m
 • Trzy tory przyj??,
 • dwa tory wydań,
 • 120 wózków wahad?owych,
 • 128 000 specjalnych pojemników do sk?adowania towaru
 • sze?? stanowisk kompletacyjnych.?

Automatyczny Sorter palet / PPA, obs?uguj?cy sorter palet na ró?ne typy.

Automatyczny magazyn drobnicowy AKL zwi?kszy? mo?liwo?ci operacyjne centralnego magazynu sieci Kaufland: zmieni? proces kompletacji towaru oraz sam uk?ad magazynu, czego efektem jest trzykrotny wzrost wydajno?ci. Zastosowanie do dystrybucji plastikowych skrzyniopalet ogranicza straty towaru w transporcie.

Proces kompletacji na ka?dym stanowisku pracy przebiega w tempie 500-600 opakowań na godzin?. Oznacza to, ?e dzienne mo?liwo?ci automatycznego magazynu drobnicowego to nawet 75 tys. opakowań. Nowy system znacznie przyspiesza wi?c wewn?trzny przep?yw towaru w magazynie.

LICZBA PRACOWNIKóW

W automatycznym magazynie drobnicowym Kaufland zatrudnia 60 osób. W ca?ym Centrum Dystrybucyjnym w Woli Krzysztoporskiej, na terenie którego znajduje si? nowy magazyn, pracuje 612 pracowników.

W najbli?szej przysz?o?ci w Centrum Dystrybucyjnym Wola Krzysztoporska planowane s? kolejne inwestycje:

Automatycznie uzupe?niane podstawy/SLB (2020) oraz Automatyczny magazyn g??bokiego mro?enia/TIKO (2012).

?

?

Strefa Innowacyjnych Rozwi?zań:

?

? ? ? ?? ? ?

?

? ? ? ?

?

?

Partnerzy Medialni:

? ? ??

?

? ?

?

? ?

?

? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?

? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?

?

Warunki uczestnictwa 

Warunki uczestnictwa

 • Po otrzymaniu formularza organizator prze?le potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia
 • Op?ata za spotkanie obejmuje dokumentacj?, posi?ki i napoje.? Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwo?ania zg?oszenia w terminie krótszym ni? 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania wp?ata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwo?anie uczestnictwa i nie wzi?cie udzia?u? w spotkaniu spowoduje obci??enie pe?nymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udzia?u na 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania powoduje powstanie zobowi?zania pokrycia pe?nych kosztów udzia?u na podstawie faktury Organizatora. Odwo?anie zg?oszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • W ka?dym momencie mo?na wyznaczy? zast?pstwo. Nale?y wówczas? niezw?ocznie powiadomi? Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania spotkania i zmian?w programie z przyczyn niezale?nych od Organizatora. W przypadku odwo?ania spotkania koszty uczestnictwa zostan? zwrócone lub zaproponowany zostanie udzia? w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podaj?c w formularzu adres e-mail wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.

Koszt uczestnictwa zawiera:

 • Merytoryczn? warto?? spotkania
 • Transport do Centrum Dystrybucyjnego Kaufland w obie strony
 • MOVIDA zapewnia zestawy s?uchawkowe podczas zwiedzania
 • Wy?ywienie (przerwy kawowe, obiady) oraz wspólne kolacje networkingowe
 • Materia?y w formie pisemnej
 • Materia?y w formie elektronicznej do pobrania po spotkaniu?? ze STREFY KLIENTA

?

Opiek? nad Państwa zg?oszeniem sprawuje 

Marcin Horodelski

Head of KAM Group
mhorodelski[at]www.pdpzjmt.tw
tel.: (+48 22) 403 84 66

Ma?gorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]www.pdpzjmt.tw
tel.: (+48 22) 403 84 66

Nasi partnerzy:

优优彩票 尤溪县| 宁陕县| 乐平市| 古交市| 商洛市| 故城县| 荔浦县| 承德市| 耒阳市| 肇州县| 汝城县| 大埔区| 沂源县| 南宁市| 岗巴县| 两当县| 台湾省| 从江县| 大理市| 彩票| 湟中县| 子洲县| 乡城县| 綦江县| 浮梁县| 修文县| 吉林省| 互助| 南昌市| 通江县| 横山县| 辛集市| 神农架林区| 三门县| 靖边县| 宽城| 上杭县| 肇庆市| 驻马店市| 石嘴山市| 祥云县|