HEALTH & SAFETY EXCELLENCE

Kategoria: 
BHP - ?rodowisko - Odpady
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do?udzia?u w?masterclass ?Health & Safety Excellence - trendy, inspiracje, rozwi?zania, praktyka”, które odb?dzie si? w?dniach 3-4-5 marca 2020 roku.

Zaproszeni eksperci, reprezentuj?cy bardzo ró?norodne firmy produkcyjne, przeanalizuj? osi?gni?te wyniki, omówi? korzy?ci, przedstawi? problemy oraz sposoby ich rozwi?zania i zainspiruj? do dalszych dzia?ań.

W tym roku w ramach Health & Safety Session zapraszamy do g??boko merytorycznego zwiedzenia:

Przedstawiciele firm oprowadz? Państwa po swoich Zak?adach, zaprezentuj? na ?ywo zastosowane rozwi?zania, podziel? si? do?wiadczeniem i odpowiedz? na pytania.

W ramach ?Strefy innowacyjnych rozwi?zań” zaplanowali?my dla Państwa omówienie najnowocze?niejszych rozwi?zań i innowacji z obszaru bezpieczeństwa.

Jestem przekonana, ?e spotkanie po raz kolejny stanie si? dla Państwa ?ród?em wiedzy i inspiracji.

W przypadku pytań merytorycznych jestem do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej: jjagiello[at]www.pdpzjmt.tw

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za promocj? spotkania oraz informacje o zg?oszeniu na masterclass, warunkach uczestnictwa i sprawach organizacyjnych znajd? Państwo poni?ej.

Do zobaczenia!

Justyna Jagie??o

Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

?

?

Kluczowe tematy 
 • interpretacja NORMY ISO:45001 – omówienie, problemy zwi?zane z wdro?eniem
 • BEZPIECZE?STWO MASZYN – obowi?zuj?ce normy, komponenty bezpieczeństwa, proces odbioru maszyn
 • dzia?ania WSPIERAJ?CE BEZPIECZE?STWO w zak?adzie
 • nowoczesna ERGONOMIA STANOWISK PRACY
 • ZANIECZYSZCZENIE HA?ASEM w zak?adzie produkcyjnym, nowoczesne rozwi?zania
 • KSZTA?TOWANIE KULTURY BEZPIECZE?STWA, metody rozwoju i poprawy
 • NAJLEPSZE PRAKTYKI zapewnienia w?a?ciwych standardów BHP – liczne dyskusje
 • PROMOCJA BEZPIECZE?STWA I ZDROWIA w zak?adzie produkcyjnym
 • INNOWACJE i NOWE TECHNOLOGIE wspomagaj?ce BHP
Atuty spotkania 
 • MASTERCLASS - eksperci dla ekspertów
 • NOWOCZESNE i efektywne rozwi?zania
 • LICZNE STUDIA PRZYPADKóW
 • PRAKTYCZNY WYMIAR prezentowanej wiedzy
 • INSPIRUJ?CE i owocne dyskusje w gronie ekspertów-praktyków
 • biznesowo-integracyjne WIECZORY NETWORKINGOWE
Partnerzy 

Partnerzy Merytoryczni:

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) posiada dwie fabryki zlokalizowane na Dolnym ?l?sku: w Wa?brzychu i Jelczu-Laskowicach. Jest pierwszym poza Azj? centrum produkcyjnym nowoczesnych nap?dów hybrydowych i jednocze?nie integraln? cz??ci? rewolucji hybrydowej Toyoty w Europie. Polska fabryka Toyoty przechodzi okres dynamicznego rozwoju zwi?zanego z uruchomieniem produkcji podzespo?ów do nap?dów hybrydowych oraz wdra?aniem nowej, globalnej architektury Toyoty - TNGA (Toyota New Global Architecture). Wraz z sze?cioma nowymi projektami hybrydowymi ca?kowita warto?? inwestycji Toyoty w Polsce do roku 2022 wzro?nie do ponad 5,5 miliardów z?otych a zatrudnienie do blisko 3000 osób.

Podczas wizyty w fabryce TMMP przedstawi uczestnikom konferencji dzia?ania zwi?zane z usprawnieniami ergonomii pracy, które zosta?y wdro?one jako kaizen (usprawnienie) po ponownej ocenie stanowisk pracy za pomoc? specjalnego kombinezonu do pomiaru ergonomii. T?o i idee wdro?enia zostan? przedstawione przez Kierownika BHP Tomasza Sobczyńskiego, szczegó?y zwi?zane z ocen? o popraw? zostan? przedstawione przez Specjalist? BHP Iwon? Dud? i pracowników liniowych zaanga?owanych w proces poprawy. Wybrane kaizeny obejmuj? rozwi?zania dot. monta?u silników, skrzyń biegów i obszary logistyki.

Dzia?ania poprawy ergonomii w TMMP zosta?y dostrze?one w centrali Toyoty w Japonii i nagrodzone globaln? nagroda Safety Excellence 2019.

?

WABCO (NYSE: WBC) jest wiod?cym, globalnym dostawc? technologii i us?ug, poprawiaj?cych bezpieczeństwo, efektywno?? i komunikacj? samochodów ci??arowych. Wywodz?c si? z za?o?onej prawie 150 lat temu firmy Westinghouse Air Brake Company, WABCO pozostaje pionierem prze?omowych, innowacyjnych rozwi?zań, umo?liwiaj?cych autonomiczn? jazd? w sektorze pojazdów u?ytkowych. Dzisiaj wiod?ce, ?wiatowe marki samochodów ci??arowych, autobusów i naczep bazuj? na wyró?niaj?cych si? spo?ród konkurencji technologiach WABCO, w tym na zaawansowanym systemie wspomagaj?cym kierowc?, uk?adach hamulcowych, kierowniczych i systemach kontroli stabilno?ci. Realizuj?c swoj? wizj? bezwypadkowej jazdy i proekologicznych rozwi?zań transportowych, WABCO znajduje si? równie? na czele producentów zaawansowanych systemów zarz?dzania flot?, które przyczyniaj? si? do zwi?kszenia wydajno?ci flot u?ytkowych. WABCO zatrudnia prawie 15 000 pracowników w 40 krajach. Wi?cej informacji znajduje si? na stronie internetowej pod adresem www.wabco-auto.com..

 • Liczba pracowników WABCO Polska:?ok. 2600?
 • Otwarcie zak?adu:?1999 r.

WABCO prowadzi dzia?alno?? w Polsce od 1999 roku. Obecnie jest wa?nym w?z?em globalnych zasobów WABCO – centrum badawczo-rozwojowym oraz in?ynierii produkcji – silnie wspieraj?cym dzia?alno?? w skali globalnej. Pe?ni rol? centrum rozwoju nowych technologii, in?ynierii produktu oraz kultury Lean w mi?dzynarodowej organizacji WABCO. Uzupe?nieniem pr??nie dzia?aj?cego obszaru produkcji s? zespo?y wspieraj?ce WABCO lokalnie i globalnie w obszarach: rozwoju produktu, zakupów, logistyki, jako?ci, zarz?dzania projektami, BHP, HR oraz finansów. WABCO Polska to obecnie dwa zak?ady produkcyjne i o?rodek R&D we Wroc?awiu oraz zak?ad regeneracji produktów REMAN w Stanowicach ko?o O?awy, w których pracuje ??cznie oko?o 2600 osób.

WABCO aktywnie wspó?pracuje równie? ze ?rodowiskiem akademickim i lokalnymi w?adzami, anga?uj?c si? w rozwój naukowy i gospodarczy Dolnego ?l?ska

NAGRODY: Solidny Pracodawca 2018 i 2019

?

Partnerzy Medialni:

? ? ?

?

Warunki uczestnictwa 
 • Po otrzymaniu formularza organizator prze?le potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia
 • Op?ata za spotkanie obejmuje dokumentacj?, posi?ki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwo?ania zg?oszenia w terminie krótszym ni? 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania wp?ata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwo?anie uczestnictwa i nie? wzi?cie udzia?u w spotkaniu spowoduje obci??enie pe?nymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udzia?u na 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania powoduje powstanie zobowi?zania pokrycia pe?nych kosztów udzia?u na podstawie faktury Organizatora. Odwo?anie zg?oszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • W ka?dym momencie mo?na wyznaczy? zast?pstwo. Nale?y wówczas?niezw?ocznie powiadomi? Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezale?nych od Organizatora. W przypadku odwo?ania spotkania koszty uczestnictwa zostan? zwrócone lub zaproponowany zostanie udzia? w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podaj?c w formularzu adres e-mail wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
Opiek? nad Państwa zg?oszeniem sprawuje 

Alicja Mrozowicz

Senior Key Account Manager
amrozowicz[at]www.pdpzjmt.tw
tel. +48 22 696 74 82
fax +48 22 626 81 38

?

Nasi partnerzy:

优优彩票 密山市| 商水县| 深圳市| 新宁县| 枣强县| 天峻县| 永宁县| 社旗县| 云梦县| 三都| 尼玛县| 福清市| 常宁市| 榆树市| 图木舒克市| 台中县| 景德镇市| 武陟县| 呈贡县| 章丘市| 化德县| 伊金霍洛旗| 黎平县| 苍南县| 龙井市| 车险| 贵港市| 明水县| 富平县| 安塞县| 龙陵县| 卓尼县| 永川市| 滦平县| 昆山市| 吴堡县| 榆树市| 刚察县| 连江县| 彭州市| 富蕴县|