MAINTENANCE TOUR 2020

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Z wielk? przyjemno?ci? zapraszam do udzia?u w?I edycji masterclass MAINTENANCE TOUR, które odb?dzie si? w?dniach 10-11-12 marca 2020 roku.

Wyj?tkowa formu?a MAINTENANCE TOUR to po??czenie teorii z praktyk?: merytoryczne prelekcje poparte s? konkretnymi przyk?adami podczas zwiedzania linii produkcyjnych.?Poznaj? Państwo trzy nowoczesne zak?ady o zró?nicowanej specyfice i strategiach zarz?dzania utrzymaniem ruchu, z wdro?onymi nowoczesnymi, innowacyjnymi rozwi?zaniami i zoptymalizowanymi procesami.

? ?

Po ka?dorazowym zwiedzaniu zaplanowana jest sesja pytań i odpowiedzi, która umo?liwi Państwu wymian? pogl?dów i dog??bne poznanie zastosowanych rozwi?zań.

Wieczory biznesowo-integracyjne dadz? sposobno??, by kontynuowa? wymian? do?wiadczeń w?nieformalnej atmosferze oraz nawi?zywa? nowe kontakty w?gronie najlepszych.

MAINTENANCE TOUR ?to gwarancja wielu inspiracji do zaimplementowania we w?asnych organizacjach.

Zach?cam do uwzgl?dnienia tego wydarzenia w kalendarzu.

W?przypadku pytań merytorycznych jestem do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 22 402 64 66 lub adresem kdutkalska[at]www.pdpzjmt.tw.

Kontakt do osoby odpowiedzialnej za promocj? spotkania oraz informacje o zg?oszeniu, warunkach uczestnictwa i sprawach organizacyjnych znajd? Państwo poni?ej.

Do zobaczenia!

Katarzyna Dutkalska

Senior Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

Atuty spotkania 

Wyj?tkowa formu?a:

 • zwiedzanie techniczne w 3 zak?adach produkcyjnych w 3 dni
 • zró?nicowana specyfika i strategie zarz?dzania utrzymaniem ruchu
 • ka?da wizyta poprzedzona merytoryczn? prelekcj?
 • owocne dyskusje w gronie praktyków z nowocze?nie zarz?dzanych firm produkcyjnych
Profil uczestników 

Na Maintenance Tour spotkaj? Państwo:

 • Dyrektorów, Kierowników i?Koordynatorów Utrzymania Ruchu
 • Dyrektorów Technicznych
 • Dyrektorów i?Managerów Zak?adów Produkcyjnych
 • Dyrektorów i?Kierowników Produkcji
 • Managerów ds. Lean
 • Kierowników ds. Planowania i?Nadzoru Produkcji
 • Kierowników Dzia?u Formowania
 • Kierowników Dzia?u Rozwoju
 • Koordynatorów Procesu
 • Managerów In?ynieringu
 • In?ynierów Produktu
 • In?ynierów Procesu
 • przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej i?osoby odpowiedzialne za?nadzór nad systemami zarz?dzania?
Partnerzy 

PARTNERZY MAINTENANCE TOUR:

? ?

************************

Coca?Cola HBC Polska to oddzia? Coca?Cola Hellenic Bottling Company, b?d?cej pod wzgl?dem sprzeda?y drugim na ?wiecie rozlewc? napojów The Coca?Cola Company, docieraj?cym do ponad 590 milionów konsumentów.

Do firmy Coca-Cola HBC Polska nale?? trzy zak?ady produkcyjne – w Stani?tkach, Radzyminie i Tyliczu.

Fabryka w Radzyminie to jeden z najwi?kszych zak?adów w grupie.

PRODUKCJA

Sze?? linii produkcyjnych funkcjonuj?cych w zak?adzie umo?liwia produkcj? wszystkich rodzajów napojów. Dwie linie w Radzyminie to tzw. linie aseptyczne, na których w sterylnym otoczeniu produkowane s? napoje bez konserwantów.

Oprócz napojów produkowane s? równie? preformy, z których nast?pnie wytwarzane s? butelki PET. Preformy zaopatruj? wszystkie?trzy zak?ady naszej firmy.?

Zak?ad posiada centrum paletyzacji umo?liwiaj?ce sk?adanie jednostkowego produktu gotowego w opakowania zbiorcze zgodnie z ?yczeniem klienta, który nast?pnie trafia do automatycznego magazynu wysokiego sk?adowania, sk?d jest dystrybuowany do klienta.

Obecnie zak?ad w Radzyminie zajmuje powierzchni? blisko 13,7 ha, z czego prawie 45 600 m2 przypada na zabudowania.

Zrównowa?ony rozwój:

Coca-Cola HBC Polska jest liderem odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a jej praktyki s? doceniane przez niezale?nych ekspertów.

Firma nieustannie wyznacza sobie ambitne cele, które og?asza w formie zobowi?zań zrównowa?onego rozwoju, które obejmuj? takie obszary jak:

 • troska o zasoby wodne
 • energia i ochrona klimatu
 • odpady i recykling
 • zdrowie konsumentów
 • rozwój pracowników
 • wspó?praca z partnerami biznesowymi
 • rozwój spo?eczno?ci lokalnej, w której jeste?my bezpo?rednio obecni.

Coca-Cola HBC Polska wdro?y?a mi?dzynarodowe uznane systemy zarz?dzania jako?ci?, ?rodowiskiem, bezpieczeństwem i higien? pracy oraz ?ywno?ci:

 • Zarz?dzanie jako?ci? (ISO 9001)
 • Zarz?dzanie ?rodowiskiem (ISO 14001)
 • Zarz?dzanie Bezpieczeństwem i Higien? Pracy (OHSAS 18001)
 • Zarz?dzanie Bezpieczeństwem ?ywno?ci (FSSC 22000)
 • European Water Stewardship – GOLD certificate

Wszystkie zak?ady zosta?y równie? certyfikowane pod k?tem Zapewnienia Jako?ci Zdrowotnej ?ywno?ci ISO 22000.

LICZBA PRACOWNIKóW: prawie 2.000 osób

?

?

Imperial Tobacco jest cz??ci? Imperial Brands – jednego z najwi?kszych producentów wyrobów tytoniowych na ?wiecie, który nale?y do tzw. ?wielkiej czwórki producentów tytoniowych”.

Sprzedaje swoje produkty w ponad 160 krajach. Posiada 31 fabryk na ?wiecie i ??cznie zatrudnia ok. 37?000 pracowników

PRODUKCJA

Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. jest trzecim w Polsce producentem wyrobów tytoniowych.

LICZBA PRACOWNIKóW: razem ze swoj? drug? spó?k? zatrudnia ponad 2000 osób.

CERTYFIKATY

Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A.? jest nie tylko w czo?ówce producentów wyrobów tytoniowych, ale jest równie? docenianym pracodawc?. Ju? 6–sty? rok z rz?du odznaczany jest presti?owym certyfikatem TOP EMPLOYER POLSKA oraz drugi rok z rz?du równie presti?owym certyfikatem TOP EMPLOYER EUROPE.

Wspólnie tworzymy miejsce, w którym wzajemnie o siebie dbamy – wsz?dzie i ka?dego dnia.

?

?

Technicolor to mi?dzynarodowy koncern, posiadaj?cy oddzia?y na ca?ym ?wiecie, zatrudniaj?cy 17 tysi?cy osób.

Polska siedziba g?ówna firmy znajduje si? w Piasecznie.

PRODUKCJA

W Piasecznie odbywa si? produkcja filmów, gier na p?ytach DVD, Blu-Ray i UHD, a klientami s? najwi?ksze studia filmowe z Hollywood.

Powierzchnia zak?adu to oko?o 24000m2.

Fabryka dostarcza wysoki wolumen krótkich zamówień dla klientów realizuj?cych strategi? just in time.

Produkcja realizowana jest za pomoc? du?ej liczby indywidualnych wysoko zautomatyzowanych linii produkcyjnych.

Priorytetami UTRZYMANIA RUCHU jest zapewnienie wysokiej sprawno?ci i dost?pno?ci maszyn oraz niskich kosztów utrzymania.

Zespó? techniczny to wysokiej klasy in?ynierowie?oraz technicy utrzymania ruchu zajmuj?cy si?precyzyjn? mechanik?, automatyk? oraz kontrol? parametrów procesu produkcyjnego.

Warunki uczestnictwa 
 • Po otrzymaniu formularza organizator prze?le potwierdzenie przyj?cia zg?oszenia
 • Op?ata za spotkanie obejmuje dokumentacj?, posi?ki i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwo?ania zg?oszenia w terminie krótszym ni? 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania wp?ata na poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwo?anie uczestnictwa i nie wzi?cie udzia?u w spotkaniu spowoduje obci??enie pe?nymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udzia?u na 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania powoduje powstanie zobowi?zania pokrycia pe?nych kosztów udzia?u na podstawie faktury Organizatora. Odwo?anie zg?oszenia wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • W ka?dym momencie mo?na wyznaczy? zast?pstwo. Nale?y wówczas niezw?ocznie powiadomi? Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania spotkania i zmian w programie z przyczyn niezale?nych od Organizatora. W przypadku odwo?ania spotkania koszty uczestnictwa zostan? zwrócone lub zaproponowany zostanie udzia? w innym spotkaniu, konferencji lub seminarium.
 • Podaj?c w formularzu adres e-mail wyra?am zgod? na otrzymywanie informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
Opiek? nad Państwa zg?oszeniem sprawuje 

Ma?gorzata Jasik

Key Account Manager
mjasik[at]www.pdpzjmt.tw
tel.: (+48 22) 403 84 66

Maciej Pietruczuk

Senior Key Account Manager
mpietruczuk[at]www.pdpzjmt.tw
tel. +48 22 403 84 66

?

Nasi partnerzy:

优优彩票 游戏| 西吉县| 湖南省| 婺源县| 韶山市| 成武县| 汤原县| 马关县| 信丰县| 堆龙德庆县| 东丽区| 胶南市| 望城县| 浦城县| 江孜县| 黎平县| 叶城县| 古蔺县| 揭东县| 普陀区| 彩票| 浦县| 图木舒克市| 道孚县| 钟山县| 阿坝| 双峰县| 淅川县| 团风县| 安国市| 平和县| 泾阳县| 建水县| 大名县| 永新县| 肇源县| 高青县| 邢台县| 安陆市| 盘锦市| 英吉沙县|