PRODUCTION EXCELLENCE

Kategoria: 
Produkcja - Utrzymanie ruchu
Szanowni Państwo 

Serdecznie zapraszamy do?udzia?u w?spotkaniu z serii ?PRODUCTION EXCELLENCE”, które odb?dzie si? w?dniach 10-11-12 marca 2020 roku w Legnicy.

Spotkanie po?wi?cimy omówieniu najlepszych praktyk w zarz?dzaniu produkcj?: sprawdzone metody, doskonalenie zarz?dzania, nowoczesne narz?dzia Przemys?u 4.0.

Porozmawiamy tak?e o pracowniku. W jaki sposób rozwój technologiczny i konieczno?? ci?g?ych zmian wp?ywa na rol? i motywacj? pracownika produkcji? Czy w okresie ci?g?ych zmian istniej? nowoczesne metody weryfikacji wydajno?ci pracownika?

Wdro?one z sukcesem rozwi?zania poka?emy Państwu na ?ywo podczas PRODUCTION SESSION?w zak?adzie:

G??boko merytoryczne zwiedzanie zak?adu pozwoli nam przyjrze? si? procesowi produkcji w doskonale zarz?dzanym zak?adzie produkcyjnym.

W przypadku pytań merytorycznych jestem do Państwa dyspozycji pod numerem 22?402 64 66 lub adresem jjagiello[at]www.pdpzjmt.tw.

Serdecznie zapraszam!

Justyna Jagie??o

Project Manager

Izabella Kiriczok

Prezes

Profil uczestników 

Nasze MASTERCLASS kierujemy do:

 • Dyrektorów i?Managerów Zak?adów Produkcyjnych
 • Dyrektorów i?Kierowników Produkcji
 • Managerów ds. Lean
 • Kierowników ds. Planowania i?Nadzoru Produkcji
 • Kierowników Dzia?u Rozwoju
 • Koordynatorów Procesu
 • Managerów In?ynieringu
 • In?ynierów Produktu
 • In?ynierów Procesu
 • przedstawicieli kadry zarz?dzaj?cej i?osób odpowiedzialnych za?nadzór nad systemami zarz?dzania?
Partnerzy 

Partner Merytoryczny:

SITECH Sp. z o.o. jest firm? nale??c? do koncernu Volkswagen. Specjalizuje si? w produkcji metalowych stela?y siedzisk samochodowych?do wybranych modeli samochodów takich marek jak: Volkswagen, ?Audi, Volkswagen Samochody U?ytkowe, Skoda, Seat?oraz Porsche.

SITECH Polkowice

Najnowocze?niejsze urz?dzenia spawalnicze i lakiernicze,? a tak?e t?ocznia zapewniaj? wysoki poziom wydajno?ci, b?d?cy wzorcem na arenie mi?dzynarodowej. Ponadto w Polkowicach, jako centrum kompetencji, budowane s? prototypy oraz rozwijane w?asne struktury.

 • Liczba pracowników ok. 1600
 • Procesy: projektowanie, t?oczenie, lakierowanie, spawanie, monta?
 • Otwarcie zak?adu 1998 r.

CERTYFIKATY: W zarz?dzaniu firm? wspieraj? nas tak?e certyfikowane systemy zarz?dzania, takie jak ISO 9001, ISO/TS 16 949, ISO 14001, BS OHSAS 18001, IQ NET, AEO.

Warunki uczestnictwa 
 • Po otrzymaniu formularza organizator prze?le potwierdzenie przyj?cia?zg?oszenia
 • Op?ata za spotkanie obejmuje dokumentacj?, posi?ki i napoje.?Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
 • W przypadku odwo?ania zg?oszenia w terminie krótszym ni? 14 dni?przed rozpocz?ciem spotkania wp?ata na poczet uczestnictwa nie?podlega zwrotowi. Nieodwo?anie uczestnictwa i nie wzi?cie udzia?u?w spotkaniu spowoduje obci??enie pe?nymi kosztami uczestnictwa.
 • Rezygnacja z udzia?u na 14 dni przed rozpocz?ciem spotkania?powoduje powstanie zobowi?zania pokrycia pe?nych kosztów?udzia?u na podstawie faktury Organizatora. Odwo?anie zg?oszenia?wymaga formy pisemnej i zostanie potwierdzone przez Organizatora.
 • W ka?dym momencie mo?na wyznaczy? zast?pstwo. Nale?y wówczas?niezw?ocznie powiadomi??Organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwo?ania spotkania i zmian?w programie z przyczyn niezale?nych od Organizatora. W przypadku?odwo?ania spotkania koszty uczestnictwa zostan? zwrócone lub?zaproponowany zostanie udzia? w innym spotkaniu, konferencji lub?seminarium.
 • Podaj?c w formularzu adres e-mail wyra?am zgod? na otrzymywanie?informacji od MOVIDA Sp. z o.o. s.k.
Opiek? nad Państwa zg?oszeniem sprawuje 

Grzegorz Adamiak

Key Account Manager
gadamiak[at]www.pdpzjmt.tw
tel. +48 22 696 74 82

Krzysztof Bargie?

Key Account Manager
kbargiel[at]www.pdpzjmt.tw
tel. +48 22 696 74 82

?

Nasi partnerzy:

优优彩票 全州县| 安仁县| 察雅县| 乐至县| 东港市| 高雄县| 茂名市| 新巴尔虎右旗| 宣汉县| 铁岭市| 大丰市| 荣昌县| 巴楚县| 交城县| 民县| 贺州市| 南郑县| 葵青区| 沽源县| 墨江| 察雅县| 大渡口区| 安乡县| 建德市| 榆社县| 白河县| 霞浦县| 澜沧| 台州市| 工布江达县| 咸宁市| 邮箱| 西平县| 香格里拉县| 兴国县| 通江县| 曲松县| 梁平县| 闸北区| 松原市| 霍城县|