MOVIDA & MOVIDA Group

MOVIDA & MOVIDA Group

Grupa MOVIDA

Nasze motto: Wiedza ze ?róde? to znak niepowtarzalnej jako?ci, która charakteryzuje profesjonalizm MOVIDA Group. Tym, co w?sposób szczególny ??czy podmioty grupy, jest?wyj?tkowe przywi?zanie do?takich warto?ci jak wysoka etyka, do?wiadczenie i?kreatywno??, a unikatowo wysokie standardy pozwalaj? nam na?ich dos?owne stosowanie z?korzy?ci? dla naszych partnerów. Dzi?ki wieloletniemu do?wiadczeniu i?fachowej wiedzy z?powodzeniem realizujemy projekty z?obszaru organizacji specjalistycznych konferencji dla profesjonalistów i?aran?acji ró?nego rodzaju wystaw. Ta pasja i?zaanga?owanie widoczne s? równie? w?naszej autorskiej akcji spo?ecznej typu non-profit Bia?o-czerwona.org.

Dzi?ki gruntownej znajomo?ci rynku i?jego potrzeb?mo?emy z?wielk? staranno?ci? i?w?niepowtarzalnie konkretny sposób przygotowa? najlepsze projekty. Dbamy o najwy?sz? jako?? w?ka?dym mo?liwym obszarze, dlatego tym, co nas wyró?nia jest doskona?a warto?? merytoryczna podejmowanych inicjatyw.

?

MOVIDA Wiedza ze ?róde??- autorskie wydarzenia dla profesjonalistów

Na ka?dym etapie przygotowywania konferencji, seminariów i?ró?nego rodzaju spotkań najwa?niejsza jest dla nas jako??. Tylko najlepsza znajomo?? i?pog??biona analiza aktualnych problemów, przepisów czy nowatorskich rozwi?zań danej bran?y gwarantuje w?a?ciwy dobór poruszanych podczas konferencji tematów. Prelegentami zawsze s? wybitni eksperci-praktycy, którzy dziel?c si? do?wiadczeniem najcz??ciej analizuj? nigdy wcze?niej niepublikowane przypadki. Umo?liwiamy zdobycie dodatkowej praktycznej wiedzy równie? poprzez zwiedzanie zak?adów produkcyjnych, laboratoriów, centrów dystrybucyjnych i?innych obiektów nale??cych do?najpr??niejszych firm globalnych i?lokalnych. Jeste?my dumni z?ka?dej wspó?pracy partnerskiej, ale przede wszystkim cieszy nas, ?e?t? unikatow? jako?? dostrzegaj? uczestnicy spotkań. Dbamy o ich najwy?szy komfort równie? poprzez dok?adn? selekcj? baz noclegowych i?restauracji a niesztampowe wieczory integracyjne sprzyjaj? cennej wymianie do?wiadczeń w?mniej formalnej atmosferze.
To w?a?nie utrzymywanie najwy?szego poziomu jako?ci pozwala nam cieszy? si? zaufaniem naszych Partnerów.

?

AKCJA BIA?O-CZERWONA

Akcja Bia?o-czerwona - b?d?ca autorskim pomys?em i realizacj? MOVIDA - pokazuje, ?e determinacja, odwaga, praca i entuzjazm prowadz? na najwy?sze szczyty.
Niezwyk?e historie wyj?tkowych Polaków – podró?ników, lotników, naukowców, ?eglarzy, himalaistów, baloniarzy, konstruktorów dowodz?, ?e nie ma rzeczy niemo?liwych.

Czytaj wi?cej o Grupie MOVIDA

?

Nasi partnerzy:

优优彩票 洪湖市| 栾川县| 游戏| 安龙县| 县级市| 山阳县| 湖口县| 吉木乃县| 十堰市| 马关县| 鄂尔多斯市| 聂拉木县| 霍邱县| 陆丰市| 阿克陶县| 九台市| 汝阳县| 无棣县| 揭东县| 崇义县| 蕲春县| 丰台区| 青海省| 白河县| 湖州市| 运城市| 崇信县| 当阳市| 城固县| 瓦房店市| 东源县| 离岛区| 福建省| 白水县| 大化| 托里县| 邳州市| 内乡县| 隆昌县| 罗甸县| 攀枝花市|