Nasz Zespó?

Nasz Zespó?

Si?a firmy tkwi w jej pracownikach – my o tym wiemy, dlatego do Państwa dyspozycji oddajemy kompetentny, kreatywny, efektywny i doskonale przygotowany zespó?.

Izabella Kiriczok – Prezes, od kilkunastu lat intensywnie dzia?aj?ca w bran?y konferencyjno – szkoleniowej. Przez ten czas zorganizowa?a niemal czterysta konferencji i seminariów adresowanych do kadry zarz?dzaj?cej, g?ównie bran?y farmaceutycznej, przemys?owej, produkcyjnej, spo?ywczej, energetycznej i budowlanej. Do?wiadczenie zdobywa?a jako g?ówny specjalista ds. prawnych, project manager oraz dyrektor ds. konferencji i szkoleń w administracji rz?dowej, samorz?dzie gospodarczym oraz czo?owych firmach bran?y szkoleniowo-konferencyjnej.
Z wykszta?cenia prawniczka, z zami?owania ?eglarka i wielbicielka teatru, muzyki i sztuki. Twierdzi, ?e ?ycie to nieustanny, o?ywczy i pasjonuj?cy proces uczenia si? i rozwoju. To przekonanie stara si? wcieli? w ?ycie mi?dzy innymi w trakcie organizowanych zawodowo konferencji i seminariów.

Kontakt: sekretariat[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Jolanta Ko?odzińska - pe?ni funkcj? Dyrektora Operacyjnego w firmie MOVIDA. Ukończy?a WSPiZ im Ko?mińskiego. Ca?? dotychczasow? karier? budowa?a w oparciu o doskona?e relacje z klientami i wspó?pracownikami.
Przez dwa lata pracy w Institute for International Research jako Key Account Manager dba?a o doskona?e kontakty z Klientami. W latach 2005-2007 pe?ni?a funkcj? Dyrektora ds. Sprzeda?y i Promocji oraz Cz?onka Zarz?du w firmie Top Consulting. By?a odpowiedzialna za strategi? sprzeda?y konferencji i seminariów. Jej mocn? stron? jest znajomo?? bran?y farmaceutycznej."Uwa?am, ?e strategi? wspó?pracy nale?y budowa? w oparciu o zadowolenie Klienta. O sukcesie tej strategii ?wiadczy to, i? Go?cie nie tylko wracaj? na nasze konferencje i seminaria, ale tak?e polecaj? nasze eventy swoim wspó?pracownikom, przyjacio?om, znajomym."

Kontakt: jkolodzinska[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Gra?yna Wilk - Dyrektor Biura z bogatym do?wiadczeniem w sektorze administracji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Jej mocna strona to umiej?tno?? formu?owania celów i determinacja w ich osi?ganiu. Prac? zawodow? ??czy?a z wolontariatem na rzecz sierot i dzieci bezdomnych poprzez zdobywanie ?rodków finansowych i opiek? jako wychowawca na obozach i koloniach. By?a siatkarka – obecnie czynna entuzjastka p?ywania.
?Co masz zrobi? jutro, zrób dzi?”

Kontakt: sekretariat[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Katarzyna Dutkalska?- Senior Project Manager, odpowiedzialna za merytoryczne przygotowywanie konferencji kierowanych do kadry zarz?dzaj?cej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii. Posiada wieloletnie do?wiadczenie w?badaniach rynku oraz koordynacji projektów. W ?yciu prywatnym mama dwójki dzieci: Mai i Kacpra. Interesuje j? psychologia, sport, taniec, ogród.

Kontakt:?kdutkalska[at]www.pdpzjmt.tw?

? ?

Justyna Jagie??o?- ?Project Manager.?Posiada ponad 15 letnie do?wiadczenie w pracy z klientem. Do?wiadczenie zdobywa?a prowadz?c samodzielne projekty zarówno dla mi?dzynarodowych korporacji jak i dla ma?ych firm. W pracy ceni sobie profesjonalizm, bardzo lubi wyzwania i zadania z kategorii ?niemo?liwe”. Prywatnie jest mi?o?niczk? zdrowej kuchni i krymina?ów.

Kontakt: jjagiello[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Marcin Horodelski?- Head of KAM Group. Ukończy? Zarz?dzanie i Marketing na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie. Posiada wieloletnie do?wiadczenie w pracy w handlu i marketingu, równie? w ?rodowisku mi?dzynarodowym. Bardzo dobrze pos?uguje si? j?zykiem angielskim. W wolnym czasie s?ucha muzyki barokowej, wertuje pras? codzienn? lub czyta ksi??ki historyczne.

Kontakt: mhorodelski[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Jolanta Janowska – Senior Key Account Manager, zdobywa?a do?wiadczenie zawodowe m.in. jako pracownik administracyjny, handlowiec i przedstawiciel handlowy. Jej mocn? stron? jest otwarto??, dba?o?? o szczegó?y oraz zaanga?owanie w sprawy Klientów. Z wykszta?cenia hotelarz. Spo?eczniczka, mi?o?niczka zwierz?t, muzyki, sztuki i handicraftu.

?Klientów staram si? traktowa? w sposób, w jaki sama chcia?abym by? traktowana. Ale to dopiero po?owa sukcesu. Druga po?owa to budowanie trwa?ych, komfortowych relacji opartych na pewno?ci, ?e produkt, jaki oferuj?, jest zawsze najwy?szej jako?ci.”

Kontakt: jjanowska[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Alicja Mrozowicz - Senior Key Account Manager. Absolwentka Wydzia?u Marketingu i? Zarz?dzania Politechniki Rzeszowskiej. Jej mocn? stron? jest otwarto??,? ?atwo?? nawi?zywania? kontaktów interpersonalnych i zaanga?owanie. Wieloletnie do?wiadczenie zawodowe zdobywa?a pracuj?c w dzia?ach marketingu i sprzeda?y. Mi?o?niczka kotów, turystyki? i historii.

Kontakt: amrozowicz[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Maciej Pietruczuk?– Senior Key Account Manager. Wcze?niejsze do?wiadczenie zawodowe zdoby? m.in. jako nauczyciel, pracownik banku, handlowiec. ?Wieloletnia praktyka umo?liwi?a rozwini?cie umiej?tno?ci interpersonalnych. Jego mocne strony to ?elastyczno??, lojalno?? oraz zaanga?owanie w?sprawy Klientów. Z wykszta?cenia historyk. Prywatne zainteresowania: ?eglarstwo, koncerty i?siatkówka.

Kontakt:?mpietruczuk[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Grzegorz Adamiak - Key Account Manager. Ukończy? studia na kierunku Zarz?dzanie wraz ze specjalizacj? logistyka mi?dzynarodowa na uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Posiada kilkuletnie do?wiadczenie w pracy z Klientem. Wolny czas sp?dza na grze w tenisa ziemnego oraz s?uchaniu muzyki. Pasjonuje si? masa?em, motoryzacj? oraz pi?k? no?n?.

Kontakt: gadamiak[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Krzysztof Bargie? - Key Account Manager. Ukończy? Zarz?dzanie i Marketing na Uczelni Techniczno - Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Do?wiadczenie zdoby? m.in. w KOI Capital. Aktywnie udziela si? w Wolontariacie. G?ówne zainteresowania to tenis ziemny, muzyka i podró?e.

Kontakt: kbargiel[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Ma?gorzata Jasik - Key Account Manager. Do?wiadczenie zawodowe zdoby?a m.in. jako handlowiec, specjalista ds. sprzeda?y i dystrybucji w wydawnictwie. Lojalna, oraz zaanga?owana w sprawy Klientów. Lubi sp?dza? czas wolny s?uchaj?c muzyki, grze w bilard, a przede wszystkim na kibicowaniu swojej córce w meczach koszykówki.

Kontakt: mjasik[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Anna Jó?wiak - PR Manager. W?a?ciciel Studia Reklamowego. Zainteresowania: Fotografia reklamowa, reporta?owa i sportowa, grafika?komputerowa, podró?owanie po??czone ze zwiedzaniem zabytkowych ruin.

Kontakt: ajozwiak[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Izabela Krzystyniak - PR Manager, absolwentka Szko?y G?ównej Handlowej, posiada ponad 12-letnie do?wiadczenie w realizacji, zarz?dzaniu i promocji projektów edukacyjnych, w tym projektów szkoleniowo-konferencyjnych. Przez ostatnich kilka lat zaanga?owana w programy edukacyjne w zakresie wzornictwa przemys?owego i zarz?dzania wzornictwem (design management). Od kilku lat zainteresowana tematyk? CSR. Aktualnie, poza prac? zawodow?, odkrywa tajniki fotografii i postprodukcji zdj?? oraz cieszy si? ka?d? chwil? sp?dzon? z rodzin?.

Kontakt: ikrzystyniak[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Dominika Krajewska - Asystentka Dyrektora Operacyjnego. Studentka Zarz?dzania na WSM w Warszawie. Jej mocna stron? jest analityczny umys? oraz ch?? do dzia?ania i podejmowania nowych zadań. Interesuje si? podró?ami, tańcem i Japoni?.

Kontakt: asystentka[at]www.pdpzjmt.tw

? ?

Patryk Adamczyk - Researcher. Student Iberystyki na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Zainteresowania: j?zyki, fotografia, podró?e, muzyka. Mocne strony to punktualno??, zaanga?owanie, ?atwo?? nawi?zywania kontaktów i otwarto??.

? ?
? ?

?

Nasi partnerzy:

优优彩票 济源市| 南平市| 搜索| 城市| 莱芜市| 延庆县| 奉新县| 墨玉县| 方城县| 社会| 临泉县| 贵港市| 若羌县| 陵水| 天津市| 武定县| 靖边县| 且末县| 施秉县| 年辖:市辖区| 屯昌县| 嘉祥县| 多伦县| 板桥市| 红河县| 禹城市| 崇礼县| 潮安县| 池州市| 华蓥市| 道真| 昌黎县| 蓬安县| 普兰店市| 隆安县| 资中县| 雅江县| 精河县| 台山市| 无棣县| 赞皇县|