Prelegenci

Prelegenci

Organizacja merytorycznych spotkań dostarczaj?cych uczestnikom najwy?szej jako?ci Wiedzy?ze??róde? to nasz absolutny priorytet.

Bie??ce ?ledzenie trendów, wydarzeń i?zjawisk w?skali zarówno ?wiatowej, jak i?krajowej oraz szczegó?owe i?bardzo wnikliwe badanie potrzeb naszych Klientów to kluczowe elementy organizacji konferencji i?seminariów.

W trosce o?najwy?szy poziom oferowanej przez nas wiedzy do wspó?pracy zapraszamy do?wiadczonych ekspertów?–?praktyków, którzy podczas swoich prelekcji k?ad? nacisk na?aktualno???tematów, praktyczny?wymiar przedstawianych informacji oraz mo?liwo?? szerokiej?dyskusji i?wymiany?pogl?dów oraz?do?wiadczeń.

Podczas ponad 300 autorskich wydarzeń mieli?my przyjemno?? go?ci? ponad 9000?uczestników, których ka?dorazowo prosimy o?wyra?enie opinii odno?nie poziomu merytorycznego spotkania. W wyniku ci?g?ego monitorowania zadowolenia uczestników z?prelekcji systematycznie uzyskujemy oceny o??redniej?5,3?w?6-cio?–?stopniowej?skali. Opinie, które trafnie odzwierciedlaj? poziom organizowanych przez nas seminariów oraz konferencji znajd? Państwo w zak?adce Opinie.

Dbaj?c o?potrzeby najbardziej wymagaj?cych go?ci naszych wydarzeń wdra?amy projekt Inspiracje?z?konferencji, w?ramach którego na?naszej stronie internetowej umieszczamy niepublikowane dot?d analizy rozwi?zań problemu, po raz pierwszy omawiane w?a?nie podczas naszych spotkań. Inspiracje?z?konferencji stanowi? doskona?e dope?nienie wiedzy, któr? regularnie przekazujemy na?organizowanych przez nas spotkaniach. Wiedzy, która ka?dorazowo spotyka si? z?bardzo ciep?ym przyj?ciem i?du?ym uznaniem naszych?Go?ci.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wspó?pracy merytorycznej: ikiriczok[at]www.pdpzjmt.tw

K?ad?c nacisk na praktyczny wymiar prezentowanej wiedzy regularnie umo?liwiamy naszym uczestnikom techniczne zwiedzanie zak?adów produkcyjnych, centrów dystrybucyjnych oraz laboratoriów. Dotychczas mieli?my przyjemno?? go?ci? m.in. w

?

oraz w wielu innych godnych zainteresowania obiektach.

Nasi partnerzy:

优优彩票 剑河县| 宜兰县| 淮北市| 海林市| 华安县| 枣强县| 鄂温| 景德镇市| 海淀区| 余江县| 平舆县| 台南市| 广德县| 正安县| 双辽市| 德安县| 浦东新区| 濉溪县| 抚远县| 本溪| 梓潼县| 长宁县| 璧山县| 庆云县| 瓦房店市| 阿合奇县| 壤塘县| 柘荣县| 日土县| 枞阳县| 茶陵县| 鹿泉市| 大足县| 娄底市| 游戏| 抚远县| 青冈县| 外汇| 天峻县| 赤水市| 桦南县|