Wspó?praca partnerska

Wspó?praca partnerska

MOVIDA - stabilny partner dla dynamicznego rozwoju biznesu

?

Ugruntowana pozycja na rynku

Elastyczny i wiarygodny partner

Autorskie i wybitnie merytoryczne
konferencje na aktualne tematy

Dba?o?? o najlepsz?
jako?? na ka?dym
etapie przygotowań

?

Dzi?ki wieloletniej praktyce umiej?tnie ??czymy organizacj? spotkań na najwy?szym poziomie merytorycznym z celami biznesowymi naszych partnerów. Zgodnie z naszym mottem ?Wiedza ze ?róde?” zapraszamy Państwa do realizacji za?o?eń biznesowych poprzez dope?nienie konferencji o interesuj?ce rozwi?zania i produkty, które dodatkowo zainspiruj? uczestników do podnoszenia efektywno?ci dzia?ania firm.

?

WYBRANE KORZY?CI ZE WSPó?PRACY

Nasze platformy wymiany do?wiadczeń gwarantuj?:

 • specjalistyczne tematy spotkań i wyselekcjonowan? grup? docelow?
  -> oszcz?dzaj? Państwo swój czas i wykorzystuj? go w najefektywniejszy sposób
 • wyeksponowanie firmy przed szerokim gronem decydentów z dynamicznie rozwijaj?cych si? przedsi?biorstw
  -> zyskuj? Państwo pewno?? bezpo?redniego dotarcia do kluczowych odbiorców
 • doskona?? okazj? do budowania cennych relacji biznesowych
  -> tworzymy wyj?tkow? sie? zawodow?, której stajecie si? Państwo wa?n? i zauwa?aln? cz??ci?
 • liczne mo?liwo?ci prezentacji produktów i rozwi?zań
  -> realny wzrost skuteczno?ci i konsekwentne budowanie pozycji eksperta
 • obecno?? i umocnienie wizerunku marki w bran?y
  ->? wspó?praca z wiarygodnym partnerem sama w sobie stanowi doskona?? rekomendacj?, poniewa? s? Państwo kojarzeni z najlepszymi

?

PRZYK?ADOWE OBSZARY WSPó?PRACY

Aktywnie wspieramy partnerów gwarantuj?c im profesjonaln? i elastyczn? wspó?prac? zorientowan? zarówno na dzia?ania kompleksowe, jak i na konkretny cel. Przygotowujemy indywidualne oferty zgodne z Państwa oczekiwaniami, poniewa? na ka?dym etapie wspó?pracy poszukujemy najefektywniejszych rozwi?zań oraz najlepszych form promocji Państwa firmy i produktów. Proponujemy:

 • wydarzenia, które s? stale promowane w mediach bran?owych gwarantuj?c ich wysok? rozpoznawalno?? i presti? wspó?tworzenia
 • aktywny i merytoryczny udzia? w specjalistycznej konferencji poprzez prezentacj? oraz krótkie opracowanie w zak?adce ?Inspiracje z konferencji” na naszej stronie www, a tak?e inspiruj?c? analiz? przypadków, moderowanie panelu dyskusyjnego oraz eksperck? przestrzeń wystawiennicz?
 • ekspozycj? logotypu i umocnienie rozpoznawalno?ci marki poprzez obecno?? na naszej stronie www, w materia?ach konferencyjnych oraz wszystkich pozosta?ych s?u??cych komunikacji danego wydarzenia
 • dystrybucj? w?asnych materia?ów i ustawienie firmowych systemów komunikacji wizualnej
 • wsparcie w nawi?zaniu kontaktu i zaaran?owaniu spotkań biznesowych z wybranymi uczestnikami w kameralnej atmosferze

?

JE?LI SUKCES TO TYLKO Z NAJLEPSZYMI

Zapraszam do kontaktu:

Jolanta Ko?odzińska
Tel.: +48 22 626 02 62, Fax: +48 22 626 81 38
jkolodzinska[at]www.pdpzjmt.tw

Nasi partnerzy:

优优彩票 汽车| 镇巴县| 北碚区| 昭觉县| 鄂州市| 岳阳市| 和田县| 璧山县| 屯门区| 昔阳县| 南华县| 温州市| 上杭县| 孝昌县| 隆昌县| 来安县| 内丘县| 兴仁县| 涟源市| 高邑县| 西安市| 温州市| 专栏| 台东市| 普兰县| 澄江县| 汉阴县| 筠连县| 恩平市| 广宗县| 万安县| 孝义市| 旬阳县| 泰和县| 桐乡市| 临潭县| 德化县| 淳安县| 吴忠市| 永宁县| 克什克腾旗|